Naposledy aktualizováno: 08.03.2023 17:29:58
Na úvodní stranu

Místní knihovna Uhřice

ZRÍZOVACÍ LISTINA organizační složky obce

OBECNÍ KNIHOVNA UHŘICE

Zastupitelstvo obce Uhřice na svém XX. zasedání dne 17.října 2002 v souladu s ustanovením R4 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s ustanovením 24 zákona č, 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a dále v souladu s knihovním zákonem č, 257/2001 Sb.

ZŘIZUJE

Obecní knihovnu Uhřice, organizační složku obce

I. Zřizovatel

Obec Uhřice: se sídlem Uhřice 77, 696 34, okres Hodonín, IČO: 285421

II. Název a sídlo

Název: Obecní knihovna Uhřice, organizační složka obce Uhřice

Sídlo: Uhřice 177, 696 34

III. účel a předmět činnosti

Obecní knihovna Uhřice, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a infomačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu 2, písm. a) a 3, odst. 1), písm. c) zákona č.

257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti'.

I. Knihovna buduje a zpřístupňuje knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení

 1. Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci

 2. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické)

 3. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace

 4. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.

 5. Umožňuje přístup k vnějším informačním ke kterým má bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního uřízení

 6. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce

 7. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.

 8. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu

IV. Označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku

l. Knihovník který je oprávněn jednal za knihovnu je jmenován a odvoláván zřizovatelem.

 1. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele

 2. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny. za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

4,Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

V. Vymezení majetku předaného do správy k vlastnímu hospodářskému využití

Organizační složka bude spravovat majetek ve vlastnictví zřizovatele uvedený v inventurním soupise ze dne 30.9.2002 a následných změn pro útvar 001, místnost 004 knihovna a věci, práva a jiné majetkové hodnoty dle protokolu předání mezi Městem Hodonín IČO: 284 891 a obcí Uhřice IČO: 285 421.

Obec Uhřice svěřuje knihovně do užívání za účelem zajištěni jejího provozu tento svůj:

a/ hmotný majetek:

dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 0 drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 1.240,- Kč b/ nehmotný majetek 0

Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci,

VI. Vymezení majetkových práv

U majetku vymezeném v bodě V. této zřizovací listiny má knihovník organizační složky v souladu s ustanovením občanského zákoníku obecnou odpovědnost za majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy k vlastnímu využívání organizační složkou a dále má následující práva a povinnosti:

l. S majetkem hospodaří bezúplatně

2. Majetek nesmí být bez souhlasu zřizovatele:

 1. vložen do společnosti ani jím ručeno

 2. půjčen ani pronajat (mimo knihovního fondu)

 3. používán pro podnikatelskou činnost

 4. používán pro jiný účel a předmět činnosti, než je uveden v bodě III. této zřizovací listiny

VII. Příjmy a výdaje.

l. Příjmy: a) za výpůjčku

b) náhrady za způsobené škody

Příjmy odvede knihovník měsíčně v hotovosti do pokladny obce

2. Výdaje: za drobný materiál, čistící prostředky apod.

VIII. Účetnictví

l,Knihovna není samostatnou účelní jednotkou.

2.Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součásti rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

3.Knihovník vede pokladní knihu pro zajištění běžného chodu obecní knihovny.

Knihovně je poskytována z rozpočtu obce finanční záloha v hotovosti ve Vši 1000,- Kč, která jí umožňuje operativně zajišťovat běžnou pravidelnou činnost. Své výdaje hradí knihovna z této zálohy.

4.Nevyčerpanou provozní úlohu je knihovna povinna vrátit zřizovateli v termínu

23.12. běžného roku.

5.knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.

6.P1ůběh hospodaření vede v peněžním deníku v členěni podle rozpočtové skladby. Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele nejméně 1x měsíčně a nejpozději před koncem roku.

7 Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

VIII.V mezení dob

 1. Organizační složka se zřizuje s účinností od l.ledna 2003

 2. Organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou

V Uhřicích dne 17.října 2002 starosta obce

 Dodatek ke knihovnímu řádu

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Uhřicích.

 2. Poučení o ochraně osobních údajů

V Uhřicích

Dne|: 7.12. 2018

OBEC UHŘICE

PSČ: 696 34

Tel.: 518 631 630

IČO: 285421

Starosta obce vedoucí knihovnyPříloha 2

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Uhřice, Obecní knihovna Uhřice

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu ...)

Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon...)

Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání...)

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje (údaj o ZTP...)

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace . Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizuje). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu (obce).

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi (pokud je to možné, specifikovat). Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Obec Uhřice

Uhřice 177

69634 Žarošice